Закон Грузії «Про публічний реєстр»

Матеріал з Рабкрін
Версія від 19:15, 17 вересня 2012; Admin (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера регулювання Закону

1. Цей Закон визначає організаційно-правові підстави ведення Публічного реєстру, права і обов'язки органу, який є держателем Публічного реєстру — діючої під юрисдикцією Міністерства юстиції Грузії юридичної особи публічного права - Національного Агентства Публічного Реєстру (надалі - Агентство), терміни надання ним послуг, платіжні ставки, а також порядок і умови оплати вартості послуг, звільнення від оплати та повернення сплачених сум.

2. Цей Закон не поширюється на правові відносини, пов'язані з реєстрацією прав на механічні транспортні засоби.

Стаття 2. Тлумачення термінів, використаних в Законі

Терміни, використані для цілей цього Закону, мають таке значення:

а) нерухома річ - земельна ділянка з наявними на ній будівлями-спорудами або без них, будівля-споруда (в стадії будівництва, побудована або зруйнована), частина будівлі-споруди (в стадії будівництва, побудована або зруйнована), чи лінійна споруда;

б) рухома річ - будь-яка річ, яка відповідно до Цивільного Кодексу Грузії не є нерухомою, крім механічних транспортних, літальних і плавальних засобів;

в) об'єкт реєстрації - нерухома або рухома річ, нематеріальне майнове благо;

г) лінійна споруда - комунікаційна споруда, автомобільна дорога, залізниця, всі види трубопроводів, тунель, повітряно-канатна дорога, лінія електропередачі, лінія зв'язку, фунікулер, дамба, канал;

д) категорія земельної ділянки сільськогосподарського призначення - пасовища, покосні, орні (під багаторічними саджанцями, садові, городні) та присадибні земельні ділянки;

е) зміна категорії земельної ділянки сільськогосподарського призначення - переведення категорії земельної ділянки сільськогосподарського призначення з категорії угідь з низькою ефективністю у категорію угідь з високою інтенсивністю, в передбаченій підпунктом «д» цієї статті послідовності;

ж) зацікавлена особа - будь-яка фізична або юридична особа, інше організаційне утворення або адміністративний орган, на законні інтереси якої прямо і безпосередньо впливає рішення або дія Агентства;

з) реєстрація - облік у відповідному реєстрі передбаченого цим Законом права, публічно-правового обмеження чи податкової застави/іпотеки на річ та нематеріальні майнові блага, виникнення зобов'язань, пов'язаних з правом власності на нерухому річ, зміни до них та їх припинення, залишення права власності на нерухому річ, а також ідентифікаційних даних суб'єкта та об'єкта права на річ і нематеріальні майнові блага, з ухваленням рішення про реєстрацію;

і) реєстраційне провадження - діяльність Агентства з метою реєстрації;

к) реєстраційний документ - правовий акт, який безпосередньо передбачає визначене цим Законом право вимоги реєстрації;

л) реєстраційна документація - реєстраційні та інші документи, які надаються до реєструючого органу з метою реєстрації;

м) накладення кадастрових даних - ідентичність кадастрових даних нерухомої речі (її частини) з кадастровими даними нерухомої речі (її частини) із зареєстрованим правом;

н) авторизована особа - фізична або юридична особа, уповноважена Агентством на підставі договірних відносин на ведення публічного реєстру та/або доступність інформації, яка здійснює діяльність на підставі цього Закону, під свою відповідальність;

о) правомірний володілець - зацікавлена особа, реєстраційний документ якої, згідно якого виникає право вимоги реєстрації права власності, був виданий, прийнятий або складений до реєстрації арешту, заборони на розпорядження об'єктом реєстрації, і при цьому реєстраційний документ був виданий, прийнятий або складений до набрання цим Законом чинності, або, незважаючи на арешт, заборону розпорядження, прийняття або складання реєстраційного документа безпосередньо визначено законодавством Грузії, а також особа, яка є правонаступником володільця визначеного цим підпунктом предмета публічно-правового обмеження;

п) ведення Публічного реєстру - формування реєстрів, визначених цим Законом;

р) вартість послуг, які надаються Агентством - обов'язкова сума, що підлягає сплаті особою на рахунок Агентства за надані послуги, у встановленому цим Законом розмірі (у порядку готівкового або безготівкового розрахунку);

з) виписка з Публічного реєстру - виписка з реєстру прав на нерухому річ або реєстру прав на рухому річ чи нематеріальні майнові блага;

т) повідомлення - подані для реєстрації інформація або заявка про виникнення права на рухому річ чи нематеріальні майнові блага;

у) доступність інформації - вільне ознайомлення і забезпечення видачі інформації та документації, що зберігається в Публічному реєстрі та реєструючому органі.

Стаття 3. Система та повноваження реєструючих органів

1. Ведення Публічного реєстру і доступність інформації забезпечує Агентство, яке є реєструючим органом, що здійснює визначені цим Законом публічно-правові повноваження.

2. Функції Агентства:

а) реєстрація;

б) забезпечення доступності інформації;

в) розробка методичних і керівних вказівок його територіальним органам і авторизованим особам;

г) здійснення інших повноважень, встановлених законодавством Грузії.

3. Свої повноваження Агентство здійснює безпосередньо або через свої територіальні реєстраційні служби і авторизованих осіб.

4. З метою ведення Публічного реєстру та доступності інформації Агентство використовує програмне забезпечення та автоматизовані системи управління.

5. На підставі документації, отриманої з використанням електронного документообігу публічно-правових обмежень, накладених судовими або іншими адміністративними органами, накладених податковими органами застав/іпотек, реєстрація може бути здійснена на підставі меморандуму, укладеного між Агентством і судом або відповідним адміністративним органом.

6. Реєструючий орган і його співробітники не несуть відповідальності за дійсність наданої реєстраційної документації. Вони несуть відповідальність лише за взаємну відповідність та безпеку зареєстрованих даних реєстраційної чи іншої документації, що зберігається у них.

7. Реєструючий орган має право посвідчувати копії виданих ним правових актів та інших документів, а також реєстраційної та іншої документації, яка зберігається у нього, якщо зміст оригіналу і копії відповідають один одному.

8. Посвідчена реєструючим органом копія документа має офіційну силу і підтверджує тотожність оригіналу.

9. Порядок і умови використання автоматизованих засобів управління, а також порядок і умови посвідчення документів визначаються Інструкцією «Про публічний реєстр» (надалі - «Інструкція»), яка затверджується Міністром юстиції Грузії.

Стаття 4. Структура Публічного Реєстру

1. Публічний Реєстр - це сукупність реєстрів прав на нерухомі речі, публічно-правові обмеження, податкові застави/іпотеки та реєстра прав на рухомі речі та нематеріальні майнові блага.

2. Реєстр прав на нерухомі речі - це сукупність даних про права на нерухомі речі, про зобов'язання, пов'язані з правом власності на нерухомі речі, зміни в них та їх припинення, а також про виникнення права власності на нерухомі речі.

3. Реєстр публічно-правових обмежень - це сукупність даних про арешти, обмеження права розпорядження та заборони, накладені на речі та нематеріальні майнові блага судом або іншим органом, а також даних про виникнення заборони реєстрації, зміни в них та їх припинення.

4. Реєстр податкових застав/іпотек - це сукупність даних про виникнення права податкової застави/іпотеки на річ (крім механічних транспортних засобів) і нематеріальні майнові блага, зміни в них та їх припинення.

5. Реєстр прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага - це сукупність даних про реєстрацію прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага, зміни в зареєстрованому праві та припинення права.

Стаття 5. Презумпція достовірності даних, зареєстрованих в Публічному реєстрі

Відносно даних, зареєстрованих в Публічному реєстрі, діє презумпція достовірності до тих пір, поки у встановленому законодавством Грузії порядку вони не будуть визнані такими, що втратили силу, недійсними або нікчемними.

Стаття 6. Доступність інформації

1. Зареєстровані в Публічному реєстрі дані та документація, що зберігається в реєструючому органі, є публічною і доступною для ознайомлення для будь-якої особи, за винятком встановлених законодавством Грузії випадків.

2. Відклик оригіналу, що зберігається в реєструючому органі, який був наданий в Публічний реєстр з метою реєстрації або в інших цілях, у разі, якщо реєструючим органом було прийняте рішення про зупинення реєстраційного провадження, про відмову у задоволенні вимоги або про припинення реєстраційного провадження, може бути здійснений заявником або уповноваженою ним на те особою, а також, у встановлених законодавством Грузії випадках - іншою особою або адміністративним органом, на підставі відповідного судового акту.

3. Відкликання документації, що зберігається в реєструючому органі, а також оригіналу або копії будь-якого створеного ним внаслідок реєстрації документа, не припиняє дії зареєстрованих даних і не забороняє видачу на їх підставі виписки з Публічного реєстру, або інших документів чи інформації.

4. Порядок та умови ознайомлення з інформацією та документацією, що зберігається в реєструючому органі, затребування їх оригіналів або копій визначаються Інструкцією.

5. Визначені пунктом 2 цієї статті обмеження не поширюються на випадки повернення заявнику або уповноваженій ним на те особі документації у випадках, передбачених наказом голови Агентства, з метою упорядкування Агентством архівного матеріалу.

Стаття 6-1. Порядок прийняття рішень у зв'язку з доступністю інформації

1. Реєструючий орган визначає зацікавленій особі 30-денний термін для надання додаткової інформації або документів, якщо:

а) не вдається з'ясувати змісту вимоги або не вдається ідентифікувати затребувану інформацію;

б) до заяви не додані документ або інформація, визначені цим Законом та законодавством Грузії;

в) в інших випадках, визначених законодавством Грузії.

2. У випадку визначення терміну надання зацікавленою особою додаткової інформації або документації, перебіг строку розгляду заяви вважається зупиненим. Підставою для зупинення ходу розгляду заяви також є відповідне рішення суду або іншого уповноваженої особи/органу. Перебіг зазначеного строку відновлюється лише в разі надання затребуваної інформації та документів та/або усунення підстав зупинення перебігу строку розгляду заяви.

3. При неподанні зацікавленою особою затребуваної інформації або документів протягом визначеного пунктом першим цієї статті строку розгляду інформації або документів, заявка залишається без розгляду.

4. Підстави відмови у наданні інформації визначаються цим Законом та Інструкцією у встановленому законодавством Грузії порядку.

5. У разі відмови у наданні інформації та залишення заявки без розгляду, сплачена за обслуговування плата не повертається.

6. У разі відмови у наданні інформації, визначення терміну подання додаткової інформації та документів, поновлення перебігу терміну розгляду заявки та залишення заявки про надання інформації без розгляду - реєструючий орган приймає відповідне рішення.

7. Рішення реєструючого органу про відмову у наданні інформації, визначення терміну надання додаткової інформації та документів, відновлення перебігу строку розгляду заявки та залишення заявки про надання інформації без розгляду - оскаржується у встановленому законодавством Грузії порядку.

Стаття 7. Загальні принципи ведення та доступності публічного реєстру

1. Агентство має право зберігати та видавати у вигляді електронної копії будь-який документ, створений ним, та такий, що зберігається у нього.

2. Передбачені першим пунктом цієї статті електронні копії документів та їх роздруківки мають таку ж юридичну силу, як самі ці документи.

3. Агентство має право прийняти, видати або надати будь-яку інформацію та/або документ з використанням єдиних автоматизованих засобів управління. У такому випадку заявка і додані документи можуть бути подані, а також документ може бути поданий через будь-яку територіальну службу або авторизовану особу.

4. У виданий чи наданий Агентством документ дані можуть вноситися механічно та/або електронними засобами.

Стаття 8. Реєстраційне провадження та його відкриття

1. Підставою для відкриття реєстраційного провадження є заявка або прийняте уповноваженим органом рішення.

2. До заявки повинна додаватися визначена Інструкцією реєстраційна документація та інформація.

3. Реєструючий орган має право в конкретному випадку додатково вимагати надання пов'язаного з реєстраційним провадженням будь-якого документа або інформації, які необхідні для прийняття рішення з питання, про яке йдеться у заявці.

Стаття 9. Загальні принципи реєстрації

1. Реєстрація здійснюється як безпосередньо на підставі реєстраційних або інших документів, так і належним чином створених електронних копій цієї документації.

2. Прийняття заявки реєструючий орган підтверджує реєстрацією в електронній або паперовій версії книги реєстрації заявок з присвоєнням їй реєстраційного номера. Передумовою здійснення реєстрації заявки, наданої з використанням автоматизованих засобів управління, є сплата вартості реєстрації.

3. Внаслідок реєстрації реєструючий орган готує виписку, а при реєстрації права власності на нерухому річ із зареєстрованим в реєстрі прав на нерухомі речі правом власності, а також при реєстрації зміни кадастрових даних - додатково кадастровий план. Цей порядок не поширюється на випадки реєстрації публічно-правового обмеження і податкової застави/іпотеки.

Стаття 10. Виписка з публічного реєстру

1. Виписка з реєстру прав на нерухомі речі готується на підставі єдиного банку даних реєстрів прав на нерухомі речі, публічно-правових обмежень і податкової застави/іпотеки, та відображає дані про права на нерухомі речі, публічно-правові обмеження, податкові застави/іпотеки та права власності, що є чинними на момент її підготовки.

2. Виписка з реєстру прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага готується на підставі єдиного банку даних реєстрів прав на рухомі речі, публічно-правових обмежень і податкової застави/іпотеки, і відображає дані про права на рухомі речі, публічно-правові обмеження, податкові застави/іпотеки, що є чинними на момент її підготовки.

3. Виписка з публічного реєстру видається будь-якій особі і готується разом з рішенням про реєстрацію, а при наявності зареєстрованих даних - при сплаті відповідної вартості.

4. При здійсненні угоди та інших правочинів з нерухомим майном, крім встановлення права спадкування, повноваження зацікавленої третьої особи встановлюються тільки по виписці з публічного реєстру.

Глава II. Реєстр прав на нерухомі речі

Стаття 11. Права та обов'язки, що підлягають реєстрації в реєстрі прав на нерухомі речі

1. У реєстрі прав на нерухомі речі реєструються:

а) власність;

б) забудова, обтяження права забудови іпотекою;

в) узуфрукт;

г) сервітут;

д) іпотека;

е) найм, піднайм;

ж) оренда, суборенда;

з) позика;

і) лізинг;

к) передбачені публічним правом права, пов'язані з користуванням та володінням;

л) зобов'язання, пов'язані з правом власності на нерухому річ.

2. До реєстру прав на нерухомі речі, окрім даних про зареєстроване право, також вносяться ідентифікаційні дані про суб'єкта та об'єкт права, в тому числі і кадастрові дані нерухомої речі.

3. Реєстрація передбачених підпунктами «б» - «л» першого пункту цієї статті прав можлива тільки в тому випадку, якщо право власності на нерухому річ зареєстроване в реєстрі прав на нерухомі речі.

4. Дані, зареєстровані стосовно прав, передбачених підпунктами «б» - «д» першого пункту цієї статті, без змін переходять на нового власника, крім передбачених законодавством Грузії випадків.

5. З виникненням прав, передбачених підпунктами «а» - «д» першого пункту цієї статті, необхідна їх реєстрація в публічному реєстрі.

6. Порядок реєстрації свідоцтва про іпотеку визначається Інструкцією.

Стаття 12. Попередня реєстрація прав на нерухомі речі

1. Для забезпечення реєстрації права на нерухому річ у встановленому цим Законом порядку можлива попередня реєстрація в реєстрі прав на нерухомі речі.

2. Попередня реєстрація права на нерухому річ виключає реєстрацію будь-якого іншого права на цю річ, якщо угодою сторін не передбачено інше.

3. Попередня реєстрація на нерухому річ анулюється:

а) з реєстрацією того права, для забезпечення якого була здійснена попередня реєстрація;

б) із закінченням строку, якщо він був встановлений;

в) на підставі письмової угоди сторін.

Стаття 13. Черговість реєстрації прав та зареєстрованих прав

1. Якщо стосвоно об'єкту реєстрації вимагається реєстрація декількох прав, які за своїм змістом є взаємовиключними, тоді реєструється тільки те право або права, яке (які) були надані для реєстрації раніше іншого права чи прав.

2. Якщо стосовно об'єкту реєстрації вимагається реєстрація кількох прав одного і того ж змісту, які не є взаємовиключними, тоді черговість реєстрації цих прав визначається відповідно до дня їх подання для реєстрації.

3. Якщо стосовно об'єкту реєстрації вимагається реєстрація кількох прав різного змісту, які не є взаємовиключними, тоді черговість реєстрації поданих для реєстрації прав визначається відповідно до їх змісту.

4. Черговість зареєстрованих прав визначається відповідно до часу подання заявки про реєстрацію (реєстрації заявки), якщо законом не встановлене інше.

Стаття 14. Реєстрація залишення права власності на нерухомі речі

1. У реєстрі прав на нерухомі речі реєструється також залишення права власності на нерухому річ.

2. Реєстрація залишення права власності на нерухому річ допускається тільки в тому випадку, якщо до моменту вимоги реєстрації залишення права власності на нерухому річ в реєстрі прав на нерухомі речі не зареєстровано будь-яке інше право, крім права власності.

3. Право власності на нерухому річ вважається залишеним з моменту реєстрації залишення права власності в реєстрі прав на нерухомі речі.

4. Після залишення права власності на нерухому річ право власності переходить до держави.

Стаття 15. Реєстрація призначення земельної ділянки та категорії земельної ділянки несільськогосподарського призначення та їх зміна

1. Земельна ділянка реєструється як земельна ділянка сільськогосподарського або несільськогосподарського призначення, а земельна ділянка сільськогосподарського призначення як земельна ділянка сільськогосподарського призначення відповідної категорії - відповідно до документа, що посвідчує право. Якщо в документі, який посвідчує право, не конкретизовано, або, виходячи з його змісту, не вдається з'ясувати призначення земельної ділянки та/або категорію земельної ділянки сільськогосподарського призначення, реєстрація проводиться на підставі додатково наданої інформації про призначення земельної ділянки та/або категорії земельної ділянки сільськогосподарського призначення, або заявки зацікавленої особи.

2. У реєстрі прав на нерухомі речі реєструється:

а) зміна цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком рекреаційних територій, а також за винятком зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі несільськогосподарського призначення в адміністративних межах міста Тбілісі і міста Батумі;

б) зміна категорії земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

3. Порядок та умови реєстрації зміни призначення земельної ділянки та категорії земельної ділянки сільськогосподарського призначення визначаються Інструкцією.

Глава III. Реєстр прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага

Стаття 16. Права, що підлягають реєстрації в реєстрі прав на рухомі речі і нематеріальні блага майнові

1. У реєстрі прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага реєструється:

а) застава;

б) лізинг.

2. Відразу ж з виникненням передбаченого підпунктом «а» першого пункту цієї статті права застави необхідна реєстрація цього права у публічному Реєстрі.

Стаття 17. Підстави реєстрації

1. Реєстрація виникнення прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага, змін у праві та/або припинення права ведеться на підставі поданого заявником повідомлення (інформації та/або документа) або визначеної Інструкцією іншої інформації та/або документа.

2. Одночасно з реєстрацією заявки про реєстрацію прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага реєструючий орган зобов'язаний негайно прийняти відповідне рішення.

3. Порядок надання даних, що є підставою для реєстрації, визначається Інструкцією.

4. Реєструючий орган не несе відповідальності за повноваження особи стосовно правомірності вимоги реєстрації прав на рухому річ і нематеріальні майнові блага, зміни у правах та/або припинення права, та/або дійсність поданих ним повідомлень і даних.

Стаття 18. Зобов'язання щодо повідомлення про вимогу реєстрації права в реєстрі прав на рухомі речі і нематеріальні майнові блага

Кредитор або боржник, які подають заявку з вимогою реєстрації на підставі повідомлення права, реєстрації зміни в зареєстрованому праві або припинення зареєстрованого права, зобов'язані повідомити іншій стороні інформацію про реєстрацію протягом одного тижня після реєстрації.

Глава IV. Реєстр публічно-правових обмежень та реєстр податкової застави/іпотеки

Стаття 19. Реєстр публічно-правових обмежень

1. Реєстр публічно-правових обмежень - це сукупність даних про арешти, обмеження та заборони на право розпорядження, накладених на річ та нематеріальні майнові блага судом або іншим органом у встановленому законом порядку, а також про виникнення заборони на реєстрацію, на внесення змін чи її припинення.

2. Реєстрація публічно-правового обмеження на річ і нематеріальні майнові блага виключає реєстрацію залишення права власності або якого-небудь іншого права на цю річ та нематеріальні майнові блага, якщо відповідним реєстраційним документом не встановлено інше.

3. Якщо в правовому акті про публічно-правове обмеження прямо не зазначено про заборону реєстрації припинення права та/або це право не є об'єктом публічно-правового обмеження, зазначене в пункті 2 цієї статті обмеження не поширюється:

а) на реєстрацію права власності правомірного володільця на нерухому річ, на яку накладено арешт або заборону на розпорядження, або права, що виникло внаслідок вимушеного розпорядження річчю або нематеріальними майновими благами, на які накладено арешт, у встановленому законодавством Грузії порядку;

б) на реєстрацію зміни ідентифікаційних даних суб'єкта та об'єкта права;

в) на припинення зареєстрованого права (крім права власності).

4. Не допускається реєстрація публічно-правового обмеження, якщо на момент подання вимоги про реєстрацію публічно-правового обмеження на річ або нематеріальні майнові блага ця річ або нематеріальні майнові блага знаходяться у власності іншої особи та/або реєстраційний документ, згідно якого виникає право вимоги реєстрації права власності , був виданий, прийнятий або складений до реєстрації виникнення арешту, заборони на розпорядження об'єктом реєстрації, причому реєстраційний документ був виданий, прийнятий або складений до введення цього Закону в дію.

5. Якщо реєстрація публічно-правового обмеження є обов'язковою, а до ухвалення рішення про його реєстрацію також обов` язковою є реєстрація, яка суперечить змісту зазначеного публічно-правового обмеження, спочатку приймається відповідне рішення у зв'язку з реєстрацією публічно-правового обмеження, а потім - рішення стосовно інших наданих на реєстрацію прав.

Стаття 20. Реєстр податкової застави/іпотеки

1. Право податкової застави/іпотеки реєструється на річ (крім механічних транспортних засобів) і нематеріальне майнове благо.

2. Не допускається реєстрація права податкової застави/іпотеки, якщо на момент реєстрації вимоги про реєстрацію податкової застави/іпотеки на нерухому річ ця річ або нематеріальні майнові блага знаходяться у власності іншої особи.

Глава V. Прийняття та оскарження рішення про реєстрацію

Стаття 21. Зупинення реєстраційного провадження

1. Реєструючий орган приймає рішення про зупинення реєстраційного провадження, якщо:

а) до заяви не додані визначені законодавством Грузії документи або інформація, які необхідні для прийняття рішення з питань, про які йдеться в заяві, та/або не сплачена вартість послуг, що надаються Агентством;

б) заява та/або додані документи або інформація надані не за встановленою законодавством Грузії формою і порядком;

в) заява та/або доданий документ або інформація не дають можливості ідентифікувати права на річ та нематеріальні майнові блага, зобов'язання, пов'язані з правом власності на нерухому річ, зміни до них та їх припинення, публічно-правові обмеження, предмет і суб'єкт податкової застави/іпотеки та/або власника або правомочного володільця предмета;

г) між кадастровими даними наданої для реєстрації та зареєстрованої в публічному Реєстрі нерухомої речі є визначене Інструкцією накладення; або наведена в них площа нерухомої речі, крім передбачених Інструкцією випадків, перевищує зазначену в правовстановлюючому документі площу нерухомої речі;

д) йому офіційно став відомий факт оскарження реєстраційного або іншого документа або його частини, і це оскарження зупиняє дію реєстраційного чи іншого документа або його частини;

е) надано акт суду (арбітражу), який набув чинності, що передбачає зупинення реєстраційного провадження;

ж) мають місце визначені статтею 25 цього Закону випадки;

з) у момент вимоги реєстрації права на земельну ділянку, зобов'язань, пов'язаних з правом власності на земельну ділянку, змін до них та їх припинення в реєструючому органі не зберігаються кадастрові дані на земельну ділянку, або ж кадастрові дані, що зберігаються в реєструючому органі, не відповідають встановленим Інструкцією вимогам;

і) існують передбачені законодавством Грузії інші підстави.

2. Термін зупинення реєстраційного провадження становить 30 календарних днів, крім випадків, передбачених пунктом 3 цієї статті. Цей термін відраховується з моменту офіційного ознайомлення зацікавленої особи з рішенням про зупинення реєстраційного провадження, а в разі опублікування рішення на відповідній веб-сторінці Агентства - з моменту опублікування. Продовження зазначеного терміну не допускається.

3. У випадках, передбачених підпунктами «д», «е» і «ж» першого пункту цієї статті, реєстраційне провадження зупиняється на строк, зазначений в акті відповідного органу, який набув чинності.

4. У разі подання протягом терміну зупинення реєстраційного провадження інформації або документа, що підтверджують усунення підстав для зупинення реєстраційного провадження, реєструючий орган приймає рішення про поновлення реєстраційного провадження.

5. У разі відновлення реєстраційного провадження перебіг терміну реєстраційного провадження починається заново.

Стаття 22. Припинення реєстраційного провадження

Реєструючий орган приймає рішення про припинення реєстраційного провадження, якщо:

а) під час реєстраційного провадження заявник або уповноважена ним особа зажадали припинення реєстраційного провадження;

б) в період зупинення реєстраційного провадження не було надано інформацію або документ, що підтверджують усунення підстав для припинення реєстраційного провадження;

в) у період реєстраційного провадження йому офіційно стало відомо, що подане для реєстрації право, зобов'язання, пов'язане з правом власності на нерухому річ, публічно-правове обмеження або податкова застава/іпотека або їх суб'єкт або об'єкт не існують, або реєстраційний та/або інший документ були визнані такими, що втратили силу, недійсними або нікчемними;

г) надано акт суду (арбітражу), який набув чинності, що передбачає припинення реєстраційного провадження;

д) існують передбачені законодавством Грузії інші підстави.

Стаття 23. Відмова в реєстрації

У період реєстраційного провадження реєструючий орган приймає рішення про відмову в реєстрації, якщо:

а) виникнення права, зобов'язання, пов'язаного з правом власності на нерухому річ, змін до них та їх припинення, права податкової застави/іпотеки, публічно-правового обмеження, змін в них чи їх припинення, а також виникнення залишення права власності на нерухому річ - не підлягають реєстрації;

б) зареєстроване право, зобов'язання, пов'язане з правом власності на нерухому річ, зміна в них та їх припинення, публічно-правове обмеження або податкова застава/іпотека виключають реєстрацію поданого для реєстрації права, публічно-правового обмеження або податкової застави/іпотеки;

в) реєстраційний документ виданий, прийнятий або складений не уповноваженою особою;

г) у встановленому порядком став відомий факт анулювання реєстраційного документа;

д) надано акт суду (арбітражу), який набув чинності, що передбачає відмову в реєстрації;

е) до моменту вимоги реєстрації право власності перейшло до нового власника;

ж) існують передбачені законодавством Грузії інші підстави.

Стаття 24. Додаткові питання, пов'язані з реєстраційним провадженням

1. Встановлені законодавством Грузії обмеження на повторне подання заяви з одного й того ж самого питання не поширюються на випадки, передбачені підпунктом «а» статті 22 цього Закону.

2. На здійснюване авторизованою особою реєстраційне провадження не поширюються обмеження, передбачені статтею 92 Загального Адміністративного Кодексу Грузії.

Стаття 25. Зупинення дії зареєстрованих даних

1. Дія зареєстрованих даних припиняється з припиненням рішення про реєстрацію, якщо:

а) оскаржено реєстраційний документ, і це оскарження зупиняє дію реєстраційного документа;

б) надано виданий уповноваженим органом правовий акт про зупинення дії зареєстрованих даних;

в) є рішення суду, що набуло чинності, яким підтверджується, що реєстраційний документ був виданий, прийнятий або створений внаслідок злочинних дій особи.

2. У період зупинення дії зареєстрованих даних не допускається підготовка виписки на річ та нематеріальні майнові блага, а також реєстрація права (крім податкової застави/іпотеки), зобов'язання, пов'язаного з правом власності на нерухому річ, змін до них та їх припинення.

Стаття 26. Скасування реєстрації

1. Реєстрація повинна бути оголошена такою, що втратила силу, якщо:

а) надано реєстраційний документ, що підтверджує факт переходу та/або припинення права;

б) визнано таким, що втратив чинність, недійсним або нікчемним наявний як підстава для реєстрації документ, що посвідчує право;

в) визнано таким, що втратило чинність, рішення про реєстрацію;

г) минув встановлений термін дії права;

д) існують передбачені законодавством Грузії інші підстави.

2. Оголошення реєстрації такою, що втратила чинність, не тягне відновлення тієї реєстрації, що існувала до оголошення реєстрації нечинною.

3. Реєстрація повинна бути оголошена недійсною або нікчемною, якщо:

а) рішення про реєстрацію було визнано недійсним або нікчемним;

б) надано судовий акт, що набув чинності, який підтверджує факт визнання реєстрації недійсною або нікчемною;

в) існують передбачені законодавством Грузії інші підстави.

4. Наслідки оголошення реєстрації недійсною або нікчемною визначаються у встановленому законодавством Грузії порядку.

5. Анулювання реєстрації може бути оскаржене разом з підставою такого анулювання.

Стаття 27. Рішення реєструючого органу

1. З питань реєстрації реєструючий орган приймає рішення.

2. Рішення реєструючого органу надається у письмовій формі і містить наступні дані:

а) вид рішення;

б) заголовок;

в) найменування та адреса реєструючого органу;

г) час видання та реєстраційний номер;

д) обгрунтування та правові підстави;

е) найменування та адреса того органу, до якого можна оскаржити рішення, та строки оскарження;

ж) ім'я, прізвище та підпис уповноваженої особи;

з) службову печатку.

3. Право на річ та нематеріальні майнові блага, визначені цим Законом, зобов'язання, пов'язані з правом власності на нерухому річ, а також право податкової застави/іпотеки та публічно-правове обмеження вважаються такими, що виникли, змінилися або припинилися, а право власності - залишеним, з моменту видання рішення про реєстрацію, за винятком передбачених цим Законом випадків.

4. Дані у рішення можуть вноситися механічно та/або електронними засобами.

5. Рішення може бути видане з використанням автоматизованих засобів управління. Рішення, видане з використанням автоматизованих засобів управління, може не задовольняти вимогам підпунктів «д», «ж» і «з» пункту 2 цієї статті.

6. Рішення набирає чинності з дня опублікування, у встановленому законодавством Грузії порядку.

7. Опублікуванням рішення також вважається оприлюднення рішення на офіційній веб-сторінці реєструючого органу.

8. У разі прийняття рішення з використанням автоматизованих систем управління перебіг пов'язаних з цим рішенням строків починається відразу ж після його опублікування.

9. Порядок, форма та інші правові підстави прийняття рішення визначаються Інструкцією.

Стаття 28. Виправлення технічних погрішностей у зареєстрованих даних

Реєструючий орган зобов'язаний відразу ж по виявленню виправити допущені ним технічні похибки, які викликані неточним перенесенням даних з документації, і технічні помилки або помилки, допущені при підрахунку. Технічною похибкою також вважається орфографічна, арифметична або іншого виду технічна неточність.

Стаття 29. Порядок оскарження рішення реєструючого органу

1. Зацікавлена особа має право оскаржити рішення реєструючого органу з моменту офіційного ознайомлення з ним, а у разі опублікування рішення - протягом 30 календарних днів з моменту опублікування.

2. Рішення реєструючого органу про відмову в реєстрації, зупинення або припинення реєстраційного провадження, крім рішення про реєстрацію права на рухому річ і нематеріальні майнові блага, оскаржується у встановленому законодавством Грузії порядку.

3. Рішення реєструючого органу про реєстрацію права, а також відмова в реєстрації права на рухому річ і нематеріальні майнові блага, зупинення або припинення реєстраційного провадження - оскаржується в судовому порядку.

4. Оскарження рішення реєструючого органу про реєстрацію не припиняє дії зареєстрованих даних і не забороняє видачу на підставі цих даних виписки або іншого правового акту, якщо повноважним органом не передбачено інше.

5. Оскарження рішення реєструючого органу про зупинення реєстраційного провадження, про відмову у реєстрації - не припиняє дії зазначеного оскарженого рішення.

Глава VI. Вартість і терміни послуг, що надаються Агентством

Стаття 30. Порядок сплати вартості наданих Агентством послуг і перебіг встановленого для надання послуг терміну

1. Терміни та ставки платежу за надані Агентством послуги визначаються тільки цим Законом.

2. Зацікавлена особа зобов'язана сплатити встановлену цим Законом вартість.

3. Перебіг встановленого цим Законом строку починається з наступного після реєстрації дня і закінчується після спливу останнього дня строку. Якщо останній день строку збігається з вихідним днем чи днем відпочинку, днем закінчення строку вважається наступний за ним перший робочий день.

4. Встановлений пунктом 3 цієї статті порядок не поширюється на визначене цим Законом прискорене обслуговування.

5. У випадках, передбачених підпунктами «а» - «д» першого пункту статті 31 цього Закону, вартість оплачується за одиницю речі і нематеріальних майнових благ, відповідно одиниці речі і одиниці права (публічно-правового обмеження).

6. У випадках, передбачених підпунктом «е» першого пункту статті 31 цього Закону, вартість оплачується по одиниці права.

7. У випадках, передбачених підпунктом «е» і «ж» другого першого пункту статті 31 цього Закону, вартість оплачується по одиниці речі і нематеріального майнового блага.

Стаття 31. Встановлені Агентством строки надання послуг та ставки платежу

1. Для наданих Агентством послуг встановлені наступні терміни і визначені такі ставки платежу:

а) реєстрація права на нерухому річ, зобов'язань, пов'язаних з правом власності на нерухому річ, змін до них та їх припинення - протягом 4 робочих днів - 50 ларі;

б) реєстрація іпотеки на право забудови - протягом 4 робочих днів - 50 ларі;

в) реєстрація права власності на землі несільськогосподарського призначення, що перебувають у правомірному володінні (користуванні), з визнанням права власності - протягом 10 робочих днів - 300 ларі;

в-1) реєстрація права власності на землі сільськогосподарського призначення, за винятком земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться в адміністративних межах міста Тбілісі і міста Батумі, що знаходяться в правомірному володінні (користуванні), з визнанням права власності - протягом 10 робочих днів - 50 ларі;

в-2) реєстрація права власності на землі сільськогосподарського призначення, які знаходяться в адміністративних межах міста Тбілісі і міста Батумі, з визнанням права власності - протягом 10 робочих днів - 300 ларі;

г) реєстрація видачі свідоцтва про іпотеку, зміни в ньому, приміток будь-якого правового характеру - протягом 3 робочих днів - 50 ларі;

д) реєстрація публічно-правового обмеження на річ і нематеріальні майнові блага, зміни до них та їх припинення - протягом 3 робочих днів - 20 ларі;

е) реєстрація права на рухому річ і нематеріальні майнові блага, зміни до них та їх припинення - негайно - 30 ларі;

ж) посвідчення підписів сторін, що беруть участь у поданій для реєстрації угоді - негайно - 5 ларі;

з) реєстрація суб'єкта-підприємця, крім індивідуальних підприємців, і непідприємницької (некомерційної) юридичної особи, змін до реєстраційних даних та їх припинення, за винятком випадків, передбачених підпунктом «і» статті 33 цього Закону, - протягом 1 робочого дня - 100 ларі ;

і) реєстрація індивідуального підприємця, реєстрація зміни до зареєстрованих даних та їх припинення, за винятком випадків, передбачених підпунктом «і» статті 33 цього Закону, - протягом 1 робочого дня - 20 ларі.

2. Для доступності інформації встановлено наступні терміни і визначені такі ставки платежу:

а) підготовка виписки з Публічного реєстру - протягом 1 робочого дня - 15 ларі;

б) втратив чинність;

в) підготовка кадастрового плану - протягом 1 робочого дня - 5 ларі;

г) підготовка кадастрової карти - протягом 4 робочих днів:

г.а.) версії, виконаної на папері - 1 сторінка - 10 ларі;

г.б) електронної версії - на 10000 м2 (1 га) - 5 ларі;

д) підготовка довідки про наявність публічно-правових обмежень - протягом 1 робочого дня - 7 ларі;

е) підготовка на момент вимоги інформації про дані, які зберігаються в публічному реєстрі, про право на річ і нематеріальні майнові блага, про зобов'язання, пов'язані з правом власності на нерухому річ, публічно-правові обмеження та/або податкову заставу/іпотеку - протягом 4 робочих днів - 10 ларі;

ж) підготовка інформації з архіву технічної інвентаризації про правовий стан нерухомої речі - протягом 4 робочих днів - 7 ларі;

з) підготовка плану інвентаризації з архіву технічної інвентаризації - протягом 4 робочих днів - 5 ларі;

і) підготовка довідки-характеристики з архіву технічної інвентаризації - протягом 4 робочих днів - 5 ларі;

к) підготовка копій документів, які зберігаються в архіві - протягом 4 робочих днів - 1 сторінка - 0,50 ларі;

л) план ортофото - протягом 4 робочих днів:

л.а) версії, виконаної на папері - 1 сторінка - 10 ларі;

л.б) електронної версії - на 10000 м2 (1 га) - 5 ларі.

3. Підпункти «а» і «б» пункту 2 цієї статті не поширюються на ті випадки, коли виписка готується внаслідок реєстрації, а підпункт «в» пункту 2 цієї статті - коли кадастровий план готується внаслідок реєстрації в реєстрі прав на нерухомі речі права власності на нерухому річ із реєстрацією права власності.

Стаття 32. Прискорене обслуговування

1. Агентство здійснює прискорене обслуговування у такі терміни і за такими ставками:

а) реєстрація права на нерухому річ, зобов'язання, пов'язаного з правом власності на нерухому річ, зміни до них та їх припинення - в день подачі заявки - 200 ларі, протягом одного робочого дня - 150 ларі;

б) реєстрація іпотеки на право забудови - в день подачі заявки - 200 ларі, протягом одного робочого дня - 150 ларі;

б-1) реєстрація суб'єкта-підприємця, крім індивідуальних підприємців, і непідприємницької (некомерційної) юридичної особи, реєстрація змін до реєстраційних даних та їх припинення - в день подачі заявки - 200 ларі;

б-2) реєстрація індивідуального підприємця, реєстрація змін до зареєстрованих даних та їх припинення - в день подачі заявки - 50 ларі;

в) підготовка виписки з публічного реєстру - у день подачі заявки - 50 ларі;

г) підготовка на момент вимоги інформації про дані, які зберігаються в публічному реєстрі, про право на річ та нематеріальні майнові блага, про зобов'язання, пов'язані з правом власності на нерухому річ, публічно-правові обмеження та/або податкові застави/іпотеки - у день подачі заявки - 30 ларі, протягом одного робочого дня - 20 ларі;

д) підготовка довідки-характеристики з архіву технічної інвентаризації - у день подачі заявки - 20 ларі, протягом одного робочого дня - 15 ларі;

е) підготовка плану інвентаризації з архіву технічної інвентаризації - у день подачі заявки - 20 ларі, протягом одного робочого дня - 15 ларі;

ж) підготовка кадастрового плану - в день подачі заявки - 20 ларі;

з) підготовка копій документів, які зберігаються в архіві - у день подачі заявки - визначена підпунктом "к" пункту 2 статті 31 цього Закону плата плюс 5 ларі;

і) підготовка інформації з архіву технічної інвентаризації про правовий стан нерухомої речі - у день подачі заявки - 30 ларі, протягом одного робочого дня - 20 ларі;

к) надсилання електронної копії наданої документації у відповідну територіальну реєстраційну службу - в день подання документації - 10 ларі;

л) реєстрація зміни ідентифікаційних даних суб'єкта та об'єкта права у зареєстрованих даних - у день подачі заявки - 50 ларі, протягом одного робочого дня - 30 ларі.

2. Визначені цією статтею плата і терміни не поширюються на послуги, надані Агентством за допомогою авторизованих осіб та на підставі заявки публічної установи.

3. Агентство може надавати послуги за допомогою авторизованих осіб та на підставі заявки публічної установи в будь-який час протягом визначеного статтею 31 цього Закону терміну, в тому числі - в день подачі заявки.

Стаття 32-1. Вартість, пов'язана з авторизацією

Ставка пов'язаного з авторизацією платежу, з урахуванням умов авторизації, визначається на підставі договору, укладеного між Агентством та авторизованою особою.

Стаття 33. Звільнення від сплати вартості і терміни

Від сплати вартості звільняється:

а) реєстрація залишення права власності, зареєстрованого на нерухому річ - протягом 4 робочих днів;

б) виправлення технічних погрішностей у зареєстрованих даних - протягом одного робочого дня;

в) реєстрація права держави та одиниці місцевого самоврядування на річ та нематеріальні майнові блага, зобов'язання, пов'язаного з правом власності на нерухому річ, а також виникнення, зміна та припинення публічно-правового обмеження на їх користь, також підготовка виписки і кадастрового плану на річ (право), що знаходиться в їх власності;

г) реєстрація зміни ідентифікаційних даних суб'єкта та об'єкта права у зареєстрованих даних - протягом 4 робочих днів;

д) реєстрація виникнення податкової застави/іпотеки на річ та нематеріальні майнові блага, а також змін в зареєстрованій податковій заставі/іпотеці та їх припинення - протягом 3 робочих днів;

е) публічні установи - за доступ до інформації, окрім підготовки виписки;

ж) пересилання наданої документації у відповідну територіальну реєстраційну службу - протягом 3 робочих днів;

з) реєстрація права власності, що виникло в результаті приватизації у формі прямої безоплатної передачі на підставі спеціального рішення Уряду Грузії - протягом 4 робочих днів.

і) припинення реєстрації індивідуального підприємства у разі смерті фізичної особи, зареєстрованої як індивідуальний підприємець, а також у разі оголошення її судом померлою або визнання недієздатною - протягом 1 робочого дня.

Стаття 34. Порядок повернення сплаченої вартості

1. Сплачена вартість повертається, якщо:

а) заявник зажадав повернення сплаченої суми до подання заявки;

б) вартість сплачена у розмірі, що перевищує визначену цим Законом ставку. У такому випадку повертається різниця між сплаченою сумою та визначеною цим Законом ставкою;

в) вартість сплачена особою, звільненою відповідно до цього Закону від сплати;

г) підставою відмови в реєстрації є наявність зареєстрованих даних, ідентичних вимозі. У такому випадку сплачена вартість повертається повністю.

д) прискорене обслуговування не було здійснене з незалежних від зацікавленої особи причин. У такому випадку повертається різниця між вартістю, встановленою для прискореного обслуговування, і вартістю, встановленою для звичайного обслуговування.

2. Вартість повертається протягом 10 робочих днів після вимоги зацікавленої особи. Вимога повинна містити обгрунтування наявності законних підстав для повернення сплаченої вартості повністю або частково. Вимога повинна бути пред'явлена протягом одного місяця від дня сплати вартості. По закінченню цього терміну сплачена вартість не повертається. Продовження цього терміну або відновлення пропущеного терміну не допускається.

3. Сплачена за надані Агентством послуги плата не повертається, за винятком передбачених пунктом першим цієї статті випадків.

Глава VII. Перехідні та заключні положення

Стаття 35. Перехідні положення

1. Міністру юстиції Грузії забезпечити затвердження Інструкції «Про Публічний реєстр». До затвердження цієї Інструкції діють ті норми Інструкції, затвердженої Наказом Міністра юстиції від 13 грудня 2006 року № 800 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію прав на нерухомі речі», які не суперечать вимогам цього Закону та законодавству Грузії.

2. Угоди, укладені до введення в дію Цивільного Кодексу Грузії, які не були зареєстровані реєструючим органом в строки, встановлені чинним на той період законодавством, є підставою для реєстрації прав на нерухомі речі.

3. Реєстрацію права власності на об'єкт індивідуальної власності здійснювати відповідно до його загальної площі, тобто житлової та нежитлової площі.

4. Оголосити такими, що втратили чинність:

а) арешт, накладений на річ або на нематеріальні майнові блага до введення в дію Цивільного Кодексу Грузії, та інші заходи, що забороняють реєстрацію або розпорядження річчю та нематеріальними майновими благами;

б) арешт та інші заходи, що забороняють реєстрацію або розпорядження річчю та нематеріальними майновими благами, щодо яких в реєструючому органі немає відповідних документів або які були взяті на облік на підставі акту неуповноваженої особи або органу;

в) публічно-правове обмеження, зареєстроване до введення цього Закону в дію, якщо воно було враховано після того, як річ або нематеріальні майнові блага перебували у власності іншої особи; та/або реєстраційний документ, за яким виникає право вимоги реєстрації права власності, якщо він був виданий, прийнятий або складений до реєстрації арешту чи виникнення заборони на розпорядження об'єктом реєстрації.

5. Зареєстровані на річ та нематеріальні майнові блага податкова застава/іпотека, про виникнення яких в реєструючому органі немає відповідного документа, або вони були зареєстровані на підставі акту неуповноваженої особи або органу, оголосити такими, що втратили силу. Також оголосити такими, що втратили силу, податкові застави/іпотеки, якщо вони були зареєстровані після того, як річ або нематеріальні майнові блага стали власністю іншої особи.

6. У зв'язку із зареєстрованими на річ та нематеріальні майнові блага арештом і податковою заставою/іпотекою, стосовно яких у реєструючого органу відсутня визначена законодавством Грузії ідентифікаційна документація (інформація) власника або користувача (володільця) предмета арешту і податкової застави/іпотеки, реєструючий орган зобов'язаний звернутися до органу, що наклав арешт чи податкову заставу/іпотеку, з метою ідентифікації власника або користувача (володільця) предмета арешту і податкової застави/іпотеки. Орган, який наклав арешт або податкову заставу/іпотеку, зобов'язаний у місячний термін після звернення забезпечити подання до реєструючого органу визначеної законодавством Грузії документації (інформації) для ідентифікації власника або користувача (володільця) предмета арешту і податкової застави/іпотеки. Недотримання місячного строку є підставою для оголошення реєструючим органом реєстрації цього арешту або податкової застави/іпотеки такими, що втратили чинність.

Стаття 36. Заключні положення

1. В зв'язку з введенням цього Закону в дію вважати такими, що втратили чинність:

а) Закон Грузії «Про реєстрацію прав на нерухомі речі»;

б) Закон Грузії «Про плату, встановлену за послуги, які надаються Національним Агентством Публічного реєстру».

2. Цей Закон ввести в дію на 15-й день після опублікування.


Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі


Тбілісі, 19 грудня 2009 року

N 820 - IIс

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти