Закон Естонської Республіки "Про Земельний Кадастр"

Матеріал з Рабкрін
Версія від 18:13, 17 вересня 2012; Admin (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Глава 1 Загальні положення

§ 1. Сфера застосування Закону

(1) Закон про Земельний Кадастр визначає підстави для ведення земельного кадастру (далі кадастр), мету ведення кадастру, порядок реєстрації кадастрових одиниць, склад кадастрових даних, процедуру їх обробки, порядок фінансування ведення кадастру.

(2) кадастр є загальнонаціональним реєстром.

(3) Положення Закону про Адміністративну Процедуру поширюються на адміністративні процедури, зазначені в цьому Законі, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


§ 1-1. Мета ведення кадастру

(1) метою ведення кадастру є реєстрація інформації, що має міститись в кадастрі, яка відображає вартість землі, природній стан земель та умови землекористування, а також забезпечення достовірності такої інформації з метою її збереження та доступності для громадськості.

(2) кадастрові дані мають бути основою для створення та розвитку інформаційних систем, що містять просторові дані.


§ 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 1) "земельний кадастр" ( "Кадастр") - база даних, яка складається з земельного реєстру, кадастрових карт та кадастрового архіву;

2) "земельний реєстр" - база даних стосовно кадастрової одиниці, які зареєстровані та збережені;

3) "кадастрові карти" (далі - карти) - карти в кадастрі для графічного відображення інформації, наявної в реєстрі (межі, розташування об'єктів, що є підставою для обмежень та заборон, дані про якість (боніфікацію) земель і т.д.). Кадастрові карти (§ 11), карти обмежень та заборон (§ 12) та карти якості (боніфікації) та оцінки земель (§ 14) - є картами;

4) "кадастрова територія" - адміністративна одиниця або її частина, яка визначається з урахуванням меж компетенції місцевої влади;

5) "кадастровий район" - частина кадастрової території, яка використовується при веденні кадастру, що визначається з урахуванням існуючих меж населених пунктів;

6) "кадастровий номер" - цифровий код, який використовується для ідентифікації кадастрових одиниць та співвіднесення їх з даними інших реєстрів;

7) "кадастрова одиниця" – земельна ділянка, зареєстрована в кадастрі під окремим кадастровим номером;

8) "земельна ділянка" ( "земельна одиниця") - делімітіована (з визначеними межами) частина землі або води;

9) "цільове призначення кадастрової одиниці"- дозволені законодавством способи використання кадастрової одиниці, які визначаються відповідно до законодавчо встановленої процедури;

91) "межова точка" – умовна точка на зовнішній межі земельної одиниці, яка має координати, що визначаються відповідно до процедури, встановленої законодавством, місцезнаходження якої на місцевості може бути визначене при потребі;

10) "межовий знак" – фізичний об'єкт, що позначає умовну межову точку;

11) "вид землекористування" – спосіб використання умовної кадастрової одиниці в залежності від її економічних та / або природних характеристик;

12) "посвідчений документ про транзакцію" - документ, який посвідчує, що відбувся правочин, внаслідок якого стався перехід права власності на нерухоме/рухоме майно або його частини;

13) "карти, на основі яких складаються кадастрові карти" - карти, що містять топографічну інформацію, які використовуються в якості основи для кадастрових карт, але не є частиною кадастру.


§ 3. Кадастровий реєстратор та його функції

(1) Держателем кадастру є Міністерство з охорони навколишнього середовища.

(11) Уповноваженим органом з ведення кадастру (далі - кадастровим реєстратором), є Земельне Управління.

(2) Функцією кадастрового реєстратора є реєстрація кадастрових одиниць, обмежень та заборон, прав на використання земель, а також збір та обробка даних, необхідних для оцінки (боніфікації ?) землі.

(3) Кадастр функціонує як єдина однорівнева автоматизована база даних та карт для всієї території Естонії.

(4) Кадастровий реєстратор зберігає оригінали документів та карт та забезпечує доступ до кадастру.

(5) Процедура ведення кадастру встановлюється Урядом Республіки.


§ 4. Обмін даними між кадастровим реєстратором та земельним реєстром

(1) кадастровий реєстратор і земельний реєстр повинні обмінюватися даними.

(2) кадастровий реєстратор повинен надавати земельному реєстру такі дані:

1) дані щодо зареєстрованого нерухомого майна, які були змінені/виправлені в результаті обстеження кадастрової одиниці, з метою внесення відповідних змін і в земельний кадастр;

2) дані про зміну цільового призначення зареєстрованого нерухомого майна або його частини.

(3) земельний реєстр повинен надавати кадастровому реєстратору наступні дані:

1) дані, що стосуються нерухомого майна, а саме – кадастрові номери та дати реєстрації;

2) дані про власників або суперфіціаріїв та зміни у цих даних;

3) дані щодо злиття або поділу зареєстрованого нерухомого майна;

4) дані про публічно-правові обмеження щодо зареєстрованого нерухомого майна та про зміни у цих даних;

5) посвідчені документи про транзакції нерухомого майна або його частин, в яких має міститись така інформація: реєстровий(і) номер(и) нерухомого майна та кадастровий(і) номер(и) об'єкта транзакції, тип об'єкта транзакції та частка у власності на об'єкт транзакції, вид та дата транзакції, ціна транзакції або оціночна вартість об'єкта транзакції, дані про будівлі та споруди, відомості про сторони транзакції (тип осіб [юридичні чи фізичні], кількість сторін транзакції), та інформація про наявність/відсутність обтяжень та заборон.

(31) Обмін даними, зазначеними в підпунктах (2) і (3) цього розділу, має відбуватись шляхом електронного перехресного обміну даними кадастру та земельного реєстру.

(4) Кадастровий реєстратор та земельний реєстр можуть обмінюватись і іншими даними, в межах та у відповідності з процедурою, встановленою Урядом Республіки.

(5) Дані повинні надаватись не пізніше ніж через десять днів після внесення відповідних записів в кадастр або в земельний реєстр.

(6) Обмін даними між кадастром та земельним реєстром є безкоштовним.

(7) формат посвідченого документу про транзакцію, зазначеного в пункті (3) 5) цього розділу, та процедури його складання та реєстрації повинні бути встановлені Міністром юстиції.


§ 5. Обмін даними між кадастровим реєстратором та місцевими органами влади

(1) кадастровий реєстратор повинен надавати місцевим органам влади дані про зміни виду та порядку землекористування, оціночної вартості землі, про заборони та обмеження у використанні кадастрових одиниць, розташованих їхній на території, не рідше, ніж один раз на квартал .

(2) місцеві органи влади повинні надавати кадастровому реєстратору дані стосовно цільового призначення кадастрових одиниць, затверджені ними комплексні та детальні плани (карти) земель з усіма змінами та доповненнями, дані про заборони та обмеження, встановлені законодавчо або іншим чином, та про прийняті рішення, які стосуються змін в кадастрових даних - не рідше одного разу на квартал, якщо інше не передбачено законом.

(3) обмін даними, зазначеними в цьому розділі, є безкоштовним.

(4) Обмін даними, зазначеними в підпунктах (1) і (2) цього розділу, має відбуватись шляхом перехресного електронного обміну даних кадастрового реєстратора та місцевих органів влади. Для організації обміну даними головний процесор кадастрового реєстратора та головний процесор з управління базами даних відповідних місцевих органів влади повинні укласти договір.


§ 5-1. Перехресний електронний обмін з іншими базами даних

Перехресний електронний обмін з іншими базами даних здійснюється у випадках та межах, встановлених Урядом Республіки. Для організації обміну даними головний процесор кадастрового реєстратора та головні процесори інших баз даних, з якими відбуватиметься обмін, повинні укласти договір.


§ 6. Доступ до даних кадастру

(1) Дані кадастру мають бути доступними для аналізу кадастрових даних та отримання витягів з нього.

(2) Будь-яка особа має доступ до кадастрових даних та може отримувати витяги з нього, якщо інше не передбачено законом. Дані про транзакції та відповідні витяги можуть бути отримані лише за запитом оцінщика землі.

(3) Інформація з кадастру може отримуватись через мережу передачі даних кадастрового реєстратора, якщо рівень доступу до мережі забезпечуватиме неможливість внесення змін в кадастрові дані. Кадастрові дані можуть бути доступні особі, яка знає кадастровий номер, або місцезнаходження (адресу) кадастрової одиниці чи назву кадастрової одиниці, якщо кадастрова одиниця має ім'я. Особа, яка бажає отримати доступ до кадастрових даних, може одночасно отримати доступ до даних лише однієї кадастрової одиниці, та суміжних з нею кадастрових одиниць.

(4) Офіційний витяг з кадастру має містити унікальний номер та завірені печаткою та підписом уповноваженої особи кадастрового реєстратора: заяву про кадастрову реєстрацію земельної одиниці, цільове призначення, місцезнаходження та площу кадастрової одиниці, правові підстави для формування кадастрової одиниці, копію кадастрового плану або витяг з кадастрової карти.

(5) Кадастрові дані доступні в електронному вигляді на дисплеї комп'ютера або в роздрукованому вигляді.

(6) Інформація з кадастру доступна через мережі передачі даних на підставі авторизованого доступу, що надається кадастровий реєстратором. Процедура надання авторизованого доступу встановлюється Міністром охорони навколишнього природного середовища.

(7) Особа, яка бажає отримати доступ до кадастрових даних, повинна пред'явити кадастровому реєстратору документ, що посвідчує цю особу, а представник особи - документ, що посвідчує його повноваження. Для отримання кадастрових даних через мережі передачі даних вищезазначені документи повинні бути надані для отримання коду авторизованого доступу; цей код має бути введений для отримання електронного доступу до кадастрової інформації.

(8) Кадастровий реєстратор веде облік осіб, що отримують доступ до кадастрових даних, а також облік отриманих цими особами даних та час доступу.

(9) Кадастровий реєстратор видає витяги, зазначені у підрозділі (4) цього розділу, не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти робочих днів з подачі заявки.


§ 7. Фінансування кадастру

(1) Ведення кадастру фінансуються з державного бюджету.

(2) Ставки державного мита за отримання витягів з кадастрових даних встановлюються Законом про Державне Мито.


Глава 2 Кадастр

§ 8. Права та обов'язки кадастрового реєстратора

(1) кадастровий реєстратор реєструє кадастрової одиниці, а також вносить до кадастру зміни та виправлення на підставах, передбачених в цьому законі.

(2) кадастрові реєстратор має право відмовити в реєстрації кадастрової одиниці або внесенні змін та/або виправлень, якщо:

1) подані документи не містять правових підстав для таких дій.

(3) Рішення про відмову в реєстрації кадастрової одиниці, внесенні змін та/або виправлень до кадастру - кадастровий реєстратор повинен надати особі, які подала відповідну заяву, протягом одного місяця з дня її подання.

(4) Кадастр ведеться естонською мовою. Документи на іноземних мовах повинні бути надані разом з їх перекладом на естонську мову.

(5) Кадастровий реєстратор несе відповідальність за відповідність кадастрових записів оригіналам документів. Шкода, спричинена внаслідок неточностей в кадастрових записах, що виникли з вини кадастрового реєстратора, компенсується відповідно до процедури, передбаченої законом.

(6) Особи, яких стосується реєстрація кадастрової одиниці, внесення змін та/або виправлень до кадастру, повідомляються про це кадастровим реєстратором у відповідності до процедури, встановленої Урядом Республіки.

(7) перелік документів, що надаються для реєстрації кадастрової одиниці, внесення змін та/або виправлень до кадастру, встановлюється Урядом Республіки.

(8) кадастровий реєстратор веде електронні записи про внесення даних до кадастру та про видалення даних з кадастру.


§ 9. Земельний реєстр

(2) земельний реєстр містить такі дані щодо кадастрової одиниці:

1) кадастровий код;

2) місцезнаходження і назву, якщо така існує;

3) найменування органу місцевої влади;

4) день, місяць та рік реєстрації в кадастрі;

5) реєстраційний номер нерухомого майна;

6) дата реєстрації в земельному реєстрі;

7) найменування, адреса та особистий ідентифікаційний код власника або суперфіціарія, а для юридичної особи - місцезнаходження, поштова адреса та реєстраційний номер;

8) обмеження та заборони;

9) цільове призначення;

10) загальна площа;

11) площа за типом землекористування та цільовим призначенням;

12) дані про межі та межові знаки;

14) оціночна вартість;

16) кадастровий код чи коди ділянок, з яких зформовано кадастрову одиницю.

(2-1) З метою належної оцінки землі та відображення її вартості створюється база даних про транзакції.

(2-2) База даних про транзакції повинна містити наступну інформацію про операції, пов'язані з переходом права власності на нерухоме майно та споруди або їх частини:

1) ідентифікаційний номер транзакції (автоматично згенерований серійний номер);

2) вид правочину (купівля-продаж, обмін, дарування або інше);

3) тип об'єкта правочину (нерухоме майно, право забудови, квартира, квартирний суперфіцій, рухоме майно);

4) реєстраційний номер(и) об'єкта правочину в кадастрі;

5) частка у власності на об'єкт правочину;

6) площа та тип землекористування об'єкта правочину;

7) цільове призначення об'єкта правочину;

8) дані про будівлі та споруди;

9) інформація про наявність обтяжень та/або заборон;

10) дата здійснення правочину;

11) ціна правочину або, за відсутності ціни – оціночна вартість правочину;

12) інформація про сторони правочину (юридична чи фізична особа, кількість сторін правочину).

(3) кадастровий реєстратор може вносити до кадастру і іншу інформацію, що стосується кадастрової одиниці, у тому числі - інформацію про будівельні роботи, та створювати в разі необхідності відповідні бази даних.

(4) Записи в земельний реєстр, в тому числі – про зміни та видалення інформації - повинні вноситись на підставі закону, нормативних актів Уряду Республіки, рішень судів, повідомлень земельних реєстраторів, рішень місцевих урядів відомостей, наданих приведених до присяги земельних інспекторів або осіб, що мають відповідну ліцензію, або на підставі інших документів, передбачених іншими нормативними актами. Записи також можуть вноситись на підставі розпоряджень центральних та місцевих органів влади.

(4-1) Записи в базу даних про транзакції, в тому числі - зміни та видалення інформації – вносяться на підставі посвідчених документів про транзакції або інших документи, передбачених законодавством.

(5) Кадастрові плани, кадастрові карти, карти обмежень та заборон, карти якості та вартості земель є невід'ємною частиною земельного реєстру.

§ 10. Кадастровий план

(1) На кадастровому плані мають бути позначені межі кадастрових одиниць, будівлі та споруди, локація за видами землекористування, розташування об'єктів, що є підставою для обмежень і заборон, дані про площі земель по кожному виду землекористування. Кадастровий план є базовим документом, згідно даних якого до кадастру вносяться дані про місцерозташування меж, а також об'єктів, з якими пов'язані обмеження та заборони. (2) Кадастровий план складається приведеним до присяги земельним інспектором або особою, що має відповідну ліцензію. Один примірник такого плану додається до файлу кадастрової одиниці. (3) Об'єкт, який є підставою для обмежень та заборон, побудований або розміщений до моменту формування файлу кадастрової одиниці, вважається існуючим правомірно, а обмеження та/або заборона є законною лише в тому випадку, якщо місцерозташування такого об'єкту позначено на кадастровому плані.

§ 11. Кадастрова карта

(1)Для складання кадастрових карт та базової карті використовуються загальні математичні основи та картографічні проекції.

(2) Масштаб кадастрових карт повинен бути 1:10 000, а масштаб кадастрових карт в районах з високою щільністю меж, що визначається у відповідності до процедури, передбаченої законодавством, має бути 1:500 чи 1:2000.

(3) Відмітки на кадастрові карти робляться кадастровим реєстратором. Державний кордон, адміністративні границі повітів, сільських муніципалітетів та міст, межі міст, малих міст, сіл, кадастрових районів, поселень та кадастрових одиниць, та їх кадастрові коди повинні бути нанесені на кадастрову карту.

(4) Адміністративні границі, що позначаються на картах, базуються на границях, підтверджених законодавчо.

(5) Якщо карта, на основі якої складаються кадастрові карти, змінюється в ході ведення кадастру, і, якщо нові адміністративні границі не збігаються з ситуаційними елементами на карті, що використовувалася раніше, кадастровий реєстратор має право вказувати адміністративні границі на підставі кадастрових даних.

§ 12. Карта обмежень та заборон

(1) Кадастровий реєстратор визначає розташування та межі об'єктів, які є підставою обмежень та заборон на використання кадастрової одиниці, на карті обмежень та заборон, і, якщо необхідно, зазначає сферу та обсяг застосування таких обмежень.

(2) Нанесення, зміна та видалення написів на карті обмежень та заборон повинні здійснюватися приведеними до присяги земельними інспекторами або особами з відповідною ліцензією на підставі земельного реєстру, даних файлу кадастрової одиниці або інших документів, передбачених іншими законодавчими актами, або на інших підставах, передбачених законодавчо.

(3) На підставі рішення кадастрового реєстратора можуть використовуватись карти більших масштабів, ніж ті, що передбачені підпунктом 11 (2) цього Закону.


§ 14. Карта якості та оцінки земель

(1) Показники якості та оцінки, які характеризують землі в Естонії та є основою для встановлення оціночної вартості земель, повинні бути відмічені на карті якості та оцінки земель.

(2) Території, на яких види землекористування та господарської діяльності врегульовано законодавчими обмеження та заборонами, або залежить від характеристик якості землі та її оцінки, повинні бути відмічені на карті якості та оцінки земель.

(3) Карти якості та оцінки земель повинні бути підготовлені у відповідності до процедури, встановленої Урядом Республіки.


§ 14-1. Карти, на яких кадастрові карти засновані

(1) Картами, на яких базуються кадастрові карти, є базова карта Естонії, дані космічної зйомки та топографічні плани адміністративних одиниць.

(2) Масштаб базової карти Естонії має бути 1:10 000. Масштаб 1:2000 має бути для карт населених пунктів, а масштаб 1:10 000 – для карт територій з низькою щільнісю меж.

(3) Для територій з високою щільністю меж в якості базових карт для складання кадастрових карт мають використовуватись топографічні плани масштабу 1:500 і 1:2000.


§ 15. Кадастровим архів

(1) Кадастровий реєстратор веде архів даних земельного реєстру і кадастрових карт, є місцем зберігання документів, які є основою для кадастрових записів. Оригінали документів повинні бути скопійовані. У випадку внесення змін в кадастрові записи робляться нові копії, які мають зберігатись в окремому архіві.

(1-1) Оригінали документів, які є основою для записів в базі даних про транзакції, мають зберігатись в кадастровому архіві протягом п'яти років і не повинні копіюватись.

(2) Правила ведення кадастрового архіву встановлюються Урядом Республіки.


Глава 3 Ведення кадастру

§ 16. Формування кадастрової одиниці

(1) Приведений до присяги земльний інспектор або особа, яка має відповідну ліцензію, виконують кадастрове обстеження з метою формування кадастрової одиниці на підставі непосвідченої письмової заяви землевласників. Приведений до присяги земельний інспектор або особа, яка має відповідну ліцензію, формує файл кадастрової одиниці у відповідності до процедури, передбаченої законодавством, та представляє цей файл кадастровому реєстратору для реєстрації кадастрової одиниці у відповідності до процедури, встановленої законодавством.

(2) Приведені до присяги земльні інспектори або особи, які мають відповідну ліцензію, які здійснюють кадастрові обстеження, несуть відповідальність за точність та правомірність формування файлів кадастрової одиниці.

(3) Мінімальний розмір кадастрової одиниці складає 30 м2. Кадастрові одиниці, які менші ніж цей мінімальний розмір, можуть бути утворені на підставі рішення органу місцевї влади.


§ 16-1. Видача ліцензій на діяльність по землі коректування робіт

(1) Землевпорядними роботами мають право займатись лише особи, які мають відповідні ліцензії.

(2) Земельною Радою для видачі ліцензій має бути сформований експертний комітет. Персональний склад цього комітету повинен бути схвалений Генеральним Директором Земельної Ради. Ліцензії видаються Генеральним Директором Земельної Ради за пропозицією експертного комітету. Ліцензії видаються строком на п'ять років. Продовження дії ліцензії на наступний термін дії здійснюється за заявкою особи, яка має ліцензію, Генеральним Директором Земельної Ради за пропозицією експертної комісії. Ліцензія є індивідуальною; передача ліцензії або використання ліцензії іншою особою забороняється.

(3) Ліцензія видається особі, яка успішно виконала два тестових завдання та склала іспит з теорії та практики землевпоряджувальних робіт, з ходу земельної реформи та виконала практичне завдання.

(4) Емітент ліцензій може відмовити у видачі ліцензії, якщо претендент:

1) надав в своїй заявці недостовірні відомості;

2) не виконов тестові завдання;

3) не склав іспит.

(5) Процедуру видачі, зупинення та анулювання ліцензій встановлюються Урядом Республіки. Вимоги до тестових та екзаменаційних завдань, умов навчання та практики встановлюються Міністром з охорони навколишнього середовища.


§ 16-2. Термін дії, призупинення та анулювання ліцензії

(1) Ліцензія втрачає чинність внаслідок закінчення терміну, на який її було видано, анулювання ліцензії, припинення юридичної особи, якій було видано ліцензію, або у випадку смерті фізичної особи.

(2) Ліцензію може бути відкликано емітентом ліцензії за пропозицією експертної комісії. Ліцензія може бути відкликана в наступних випадках:

1) якщо вже після видачі ліцензії було виявлено недостовірність відомостей, наданих заявником;

2) якщо особа, яка має ліцензію, неодноразово надає на реєстрацію кадастровому реєстратору документацію, яка не відповідає встановленим вимогам;

3) на вимогу особи, що має ліцензією.

(3) Якщо стає відомо про обставини, які можуть бути підставою для анулювання ліцензії, або, якщо експертний комітет отримує відповідну письмову інформацію, експертний комітет повинен перевірити ці обставини. Експертний комітет, в разі необхідності, видає припис про усунення недоліків особі, яка має ліцензію, та встановлює строк для цього, або вносить пропозицію емітенту ліцензії про її анулювання. Експертний комітет має право зупинити дію ліцензії до усунення недоліків. Якщо особа, яка має ліцензію, не виконає припис протягом зазначеного терміну, емітент ліцензії має право за пропозицією експертної комісії відкликати ліцензію.

(4) У разі анулювання ліцензії емітент ліцензії може, за пропозицією експертної комісії, встановити строк для особи, що володіє ліцензією, для завершення якихось незавершених робіт.

(5) Особа, яка має ліцензію, повідомляється про прийняте рішення про анулювання ліцензії не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту ухвалення такого рішення.

(6) Земельная Рада має право в будь-який час перевірити діяльність особи, яка має ліцензію, на відповідність законодавству.

(7) Якщо обставини, які стали підставою для видачі ліцензії, змінилися, особа, яка має ліцензію зобов'язана негайно повідомити про це емітента ліцензії та надати відповідні документи.


§ 17. Кадастрові роботи

(1) Під час проведення кадастрових робіт, межі кадастрової одиниці повинні бути прив'язані до контрольних точок національної або місцевої геодезичної мережі. Якщо таких контрольних точок геодезичної мережі ще не існує, місцезнаходження к мінімум двох межових точок повинні бути прив'язані до стаціонарних об'єктів таким чином, щоби місцерозташування всіх граничних точок могло бути відновлено.

(2) Кадастрові роботи повинні проводитися та контролюватися відповідно до процедури, встановленої Урядом Республіки.


== § 18. Визначення цільового призначення кадастрової одиниці

(1) Під час реєстрації кадастрової одиниці кадастровий реєстратор визначає цільове призначення та дозволені види землекористування.

(2) Цільове призначення кадастрової одиниці визначається шляхом співставлення з комплексним планом в районах низької щільності меж, та з детальним або комплексним планом в районах високої щільності меж, зазначених в Законі про Планування та Забудову, або, у випадку відсутності комплексного плану для району з низькою щільністю меж – шляхом співставлення з корекційним у відповідності з Законом про Земельне коректування.

(3) Види цільового призначення та підстави їх визначення встановлюються Урядом Республіки.


§ 19. Зміна цільового призначення кадастрової одиниці

(1) Цільове призначення кадастрової одиниці може бути змінено у відповідності з Законом про Планування та Будівництво.

(2) Виконавчі органи місцевих урядів зобов'язані інформувати кадастрового реєстратора про зміну цільового призначення кадастрової одиниці або її частини в письмовій формі протягом одного місяця.


§ 19-1. Встановлення обмежень на використання кадастрової одиниці

(1) Встановленням обмежень на використання кадастрової одиниці (в подальшому обмежень), є визначення місця розташування об'єктів, які є підставою для обмежень та заборон, та внесення таких об'єктів в кадастр. Для того, щоб встановити обмеження та/або заборони, власник об'єкта, яке є підставою для обмежень та заборон, має замовити кадастрові роботи, які повинні бути виконані у відповідності до процедури, встановленої Урядом Республіки.

(2) Якщо об'єкт, який є підставою для обмежень і заборон, лише створюється, або якщо місце розташування об'єкта, що призводить до обмежень і заборон, яке вже зареєстроване в кадастрі, змінюється, власник такого об'єкта діє в порядку, передбаченому підпінктом (1) цього розділу, протягом трьох місяців з часу створення об'єкту або зміни його місцерозташування.


Глава 3-1 Відповідальність

§ 192. Порушення вимог щодо використання земель

(1) Порушення вимог щодо використання земель карається штрафом в розмірі до 100 штрафних одиниць.

(2) Те ж діяння, вчинене юридичною особою, карається штрафом в розмірі до 30 000 крон.

(3) Положення Загальної частини Кримінального Кодексу та Процесуального Кодексу про Дрібні Правопорушення застосовуються до адміністративних правопорушень, зазначених в цьому розділі.

(4) Позасудовий розгляд проступків, передбачених в цьому розділі, здійснюється:

1) Земельною Радою;

2) Міністерством сільського господарства.

Глава 4 Прикінцеві положення

§ 20. Ведення кадастру в ході земельної реформи

(1) Муніципалітети міст та сіл повинні надати кадастровому реєстратору дані стосовно використання землі, що перебуває в державній власності, яка знаходиться в межах їх адміністративних границь, з метою занесення їх в кадастр.

(2) Базова карта Естонії, orthophotos та існуючі плани населених пунктів в масштабі 1:2000 та інші відповідні плани і карти можуть бути використані в якості основи для кадастрової карти в ході земельної реформи. Порядок використання зазначених карт, планів і orthophotos, та плата за їх використання визначається Міністром з охорони навколишнього середовища.

(4) У ході земельної реформи формування кадастрових одиниць для повернення незаконно експропрійованной землі або для приватизації землі повинні проводитися особою, що має відповідну ліцензію. У випадках, передбачених у підпунктах (5) та (5-1) цього розділу, кадастрові одиниці також можуть бути створені уповноваженими представниками місцевих урядів. Відповідне розпорядження дається губернатором або його уповноваженим представником в тому випадку, якщо незаконно експропрійовані землі повинні бути повернуті за рахунок держави, або органом приватизації, якщо землю, що підлягає поверненню, було приватизовано; за згодою сторін, замість приватизованої землі, що підлягає поверненню, особі, що претендує на повернення незаконно експроприйованої землі, може бути надано іншу землю. Після повернення незаконно експропрійованої землі та приватизації землі з правом переважної купівлі, кадастрова одиниця реєструється на підставі письмової заяви уповноваженого представника сільського або міського муніципального управління; у випадках приватизації землі кадастрова одиниця реєструється на підставі письмової заяви з боку органу приватизації або особ, уповноваженої нею.

(5) Після повернення незаконно експропрійованной землі, приватизації, передачі в муніципальну власність або збереження землі в державній власності, файли таких кадастрових одиниць можуть формуватись за наявними документами, без проведення кадастрової зйомки.

Після приватизації з правом переважної купівлі можуть бути використані вже існуючі плани та карти, якщо вони відповідають вимогам, встановленим Урядом Республіки.

Якщо файли кадастрових одиниць, які були сформовані за наявними документами (плани земельних ділянок, дані аерофорозйомки, космічної зйомки, і т.д.) без кадастрової зйомки, про це зазначається в кадастровому записі та, в разі необхідності, схвалюється місцевими органами влади.

Кадастровий реєстратор повинен надати для цього місцевим органам влади відповідні дані.

Після повернення незаконно експропрійованной землі або приватизації землі, місцеві органи влади повинні визначити межі та площу кадастрової одиниці без кадастрової зйомки, а уповноважені представники органів місцевої влади – вказати ці межі заявнику, а в випадках, передбачених законом - підготувати межовий звіт.

При збереженні землі в державній власності, план кадастрової одиниці повинен бути підготовлений заявником або його уповноваженим представником.

Якщо землі під лісами, водоймами, під автомобільними та залізними дорогами залишаються в державній власності, межовий звіт не готується.

При передачі земель в державну власність план кадастрової одиниці готується заявником.

(5-1) Якщо межі кадастрової одиниці, яка використовується особою, змінюються, або її межі визначаються у відповідності з підрозділами 7 (5), 9 (9), 10 (3) або 221 (6) Закону про Земельну реформу , уповноважений представник органу місцевої влади, земельний інспектор або особа з відповідною ліцензією повинен підготувати межовий звіт, який має бути підписаний заявником та власниками суміжних кадастрових одиниць.

Підписи власників суміжних кадастрових одиниць мають бути завірені особою, яка складає межовий звіт. Орган місцевої влади повідомляє заявника та власників суміжних кадастрових одиниць про час та місце складання межового звіту.

Межа, межові точки, їх розташування на місцевості з прив'язкою до постійних об'єктів мають бути описані в межовому звіті. Заявник повинен додати до межового звіту перелік споруд, розташованих на кадастровій одиниці, разом з письмовим підтвердженням, що усі споруди, розташовані на кадастровій одиниці, належать заявнику, або надати договір про суперфіцій.

Якщо заявник надає неправильну інформацію щодо споруд або права власності на них, на нього покладаються витрати, пов'язані з внесенням необхідних виправлень.

Межовий звіт оплачується особою, на вимогу якої він складений, якщо немає іншої домовленості. У тих випадках, коли вимога підготувати доповідь кордону випливає з закону, витрати на підготовку межового звіту покладаються на власника кадастрової одиниці; в інших випадках межовий звіт готується за рахунок особи, яка його замовила, якщо немає іншої домовленості.

Якщо особа, яка замовила підготовку межового звіту, не з'явилася на його с кладання або відмовляється його підписати, кадастрова одиниця вважається сформується у межах, визначених місцевими органами влади.

(5-2) Якщо кадастрова одиниця, яка повинна бути сформована, межує з землями, з яких ще не сформовано кадастрові одиниці, суміжним землевласником вважається орган, в компетенції якого є повернення незаконно експропрійованої землі або її приватизація, а в разі відсутності такого органу - орган місцевої влади.

(5-3) Зовнішні межі садових або дачних товариств повинні бути прив'язані до національної чи місцевої геодезичної мережі. Кадастрові одиниці повинні бути зареєстровані у відповідності з кадастровими планами, затвердженими цими товариствами. Межовий звіт складається на прохання заявника, або власника суміжної кадастрової одиниці у відповідності до підпункту (5-1) цього розділу.

(5-4) Обстеження кадастрової одиниці повинно базуватись на наявних даних файлу цієї кадастрової одиниці, що зазначені у підрозділі (5) цього розділу, та на даних межового звіту, зазначеного в пункті (5-1) цього розділу. Якщо в ході обстеження кадастрової одиниці стає очевидним, що дані фійлу кадастрової одиниці та межового звііту не співпадають, кадастрова одиниця повинна бути сформована на підставі даних межового звіту.

(5-5) Формування кадастрових одиниць на підставі наявних даних повинно проводитися у відповідності до процедури, встановленої Урядом Республіки. Така процедура повинна бути встановлена Урядом Республіки протягом трьох тижнів після набуття чинності цим Законом. При реєстрації таких кадастрових одиниць в земельний кадастр та земельний реєстр, робиться запис про те, що "Кадастрова одиниця сформована на основі плану[без кадастрового огляду]".

(6) Після повернення незаконно експропрійованої землі або занесення державних і муніципальних земель в кадастр, цільове призначення та типи землекористування повинні бути визначені на основі карт і планів, зазначених у підрозділі (2) цього розділу і, в разі необхідності, виправлені у відповідності до фактичних змін, що відбулися.

(7) У випадку відсутності планів, зазначених у підрозділі 18 (2) цього Закону, для вирішення питання про повернення незаконно експропрійованої землі, або приватизації землі з правом переважної купівлі застосовується попереднє цільове призначення кадастрової одиниці чи її частин.

(8) Місцезнаходження охоронюваних меж, які є підставою для обмежень та заборон, повинні бути нанесені на плани кадастрових одиниць, зазначених у підрозділі (5) цієї статті.

(9) Дії, передбачені у підрозділі (1) цього розділу, фінансуються з державного бюджету.

(10) Після розмежування кадастрових одиниць, які знаходяться у державній власності, сформовані на підставі наявних даних та розташованих на територіях з низькою щільністю меж, кадастрове обстеження має провдитись тільки у випадку виділення нових кадастрових одиниць з вже існуючих.

(11) Замість плану кадастрової одиниці, сформованої на підставі наявних даних, кадастровий реєстратор має право направити земельному реєстратору витяг з кадастрової карти, завірений печаткою та підписом кадастрового реєстратора. Витяг повинен містити інформацію, аналогічну тій, що міститься в кадастровій карті.

(12) Якщо після реєстрації в кадастрі кадастрової одиниці, сформованої на підставі кадастрової зйомки, стає очевидним, що межі суміжної кадастрової одиниці, яка була сформована та зареєстрована в кадастрі на підставі наявних даних без кадастрового огляду, не збігаються даними кадастрової карти, або навпаки, кадастровий реєстратор повинен визначити розмір допустимої похибки у відповідності з картою, на підставі якої було складено кадастрову карту, але помилка не повинна бути більше, ніж 50 метрів при порівнянні даних карти, на підставі якої було складено кадастрову карту, та даних геодезичної мережі; при цьому розташування встановлекних межових знаків не повинно змінюватись.

(13) Якщо після реєстрації в кадастрі кадастрової одиниці, сформованої на підставі кадастрової зйомки, стає очевидним, що межі суміжної кадастрової одиниці, яка була сформована на підставі наявних даних та зареєстрована в кадастрі, не збігаються на місцевості, або навпаки, і якщо буде встановлено, що помилку було зроблено при визначенні меж кадастрової одиниці, сформовані на підставі наявних даних, то кадастрова одиниця повинна бути сформована на підставі даних кадастрової зйомки.


Зміна кордонів кадастрової одиниці, сформованої на підставі наявних даних, повинна відбуватись на підставі даних кадастрового обстеження, даних кадастрової карти; існуючі кадастрові плані не повинні змінюватись, а витяг з кадастрового плану, затверджений кадастровим реєстратором, з цього часу є офіційним документом, що підтверджує розташування меж кадастрової одиниці.

(14) Кордони кадастрової одиниці, сформованої на підставі наявних даних, повинні бути позначені в натурі межовими знаками, а межа, визначена межовими знаками в натурі, повинна бути відновлена під час кадастрової зйомки на підставі кадастрового плану або межового звіту.

Після демаркації меж кадастрової одиниці, сформованої на підставі наявних даних, у відповідності з витягом з кадастрової карти, завіреного кадастровим реєстратором, або після відновлення меж, позначених межовими знаками в натурі, має бути прийнята до уваги похибка, передбачена у підрозділі (12) цього розділу.

§ 20-1. Посвідчений документ про транзакцію

(1) Нотаріус зобов'язаний надати посвідчений документ про транзакцію кадастровому реєстратору протягом десяти днів з дня посвідчення ним угоди про транзакцію споруди або її частини.

(2) Посвідчений документ про транзакцію повинен містити наступну інформацію:

1) номер в реєстрі нотаріальних дій;

2) вид угоди (купівля-продаж, обмін, дарування або ін.);

3) місце розташування об'єкта угоди;

4) тип об'єкта угоди (споруда, частка споруди);

5) частка у власності на об'єкт угоди;

6) район об'єкт угоди;

7) перелік спору та спосіб їх використання;

8) інформація, що стосується наявності обтяжень та заборон;

9) дата набуття угодою чинності;

10) ціна угоди або, за відсутності такої, вартість угоди;

11) інформація, що стосується сторін угоди (тип особи, число сторін угоди).

(3) Якщо дані, зазначені в підрозділі (2) цього розділу, відсутні в посвідченому нотаріусом документі про транзакцію, або якщо ці дані містять помилки, кадастровий реєстратор має право запитати відсутні дані або прохати нотаріуса про коригування даних.

(4) формат посвідченого документу про транзакцію, зазначений в цьому розділі, процедура його підготовки та подання встановлюються Міністром Юстиції.


§ 21. Комп'ютеризація кадастру

(1) Ведення кадастрового реєстру та кадастрових карт повинно бути комп'ютеризованим.

(2) Процедура комп'ютеризації кадастру встановлюється Урядом Республіки.


§ 25. Внесення поправок в інші законодавчі акти

(1) Статті 5-7, 91, 92, 57-59, 106, 111-113, 118-120, 122-127, 132-136, 147, 148, 154-169, 171-173, 177, 179, 180, 187-197, 199-201 і 226-227 Земельного кодексу Естонської РСР скасовано.

(2) В Закон про Державне Мито Республіки Естонії вносяться такі зміни:

1) пункт 17-1) додається до § 2 та формулюється таким чином: “17-1) за виписку з земельного кадастру “;

2) пункту 7-1) додається до додатку 1 наступного змісту:

"7-1. За отримання витягів з земельного кадастру: 1) 30 крон за сторінку - за виготовлення витягів з реєстру земельного кадастру;

2) витяги з кадастрового плану або кадастрової карти:

50 крон – за кожну сторінку формату А4; 75 крон - за кожну сторінку формату A3 та 4 крони – за кожен квадратний дециметр сторінки форматом більше, ніж A3 ".


§ 26. Набуття чинності цим законом

(1) Цей Закон набуває чинності після його опублікування в Riigi Teataja, за винятком § 3 цього Закону, що набуває чинності з 1 січня 1995 року.

(2) Кадастрові роботи, які розпочалися на дату набуття чинності цим Законом повинні бути завершені у відповідності з умовами, які були чинними на момент укладання контракту, і повинні бути зареєстровані кадастровим реєстратором до 15 квітня 1995 року.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти