Закон Естонської Республіки "Про квартирні товариства"

Матеріал з Рабкрін
Версія від 18:12, 17 вересня 2012; Admin (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Стаття 1. Завдання закону

(1) Закон про квартирні товариства встановлює правовий статус, основи діяльності та особливості припинення квартирних товариств.

(2) У питаннях, не врегульованих цим Законом, до квартирних товариств застосовуються положення Закону про некомерційні об'єднання.


Стаття 2. Поняття квартирного товариства

(1) Квартирне товариство - це встановлене Законом про квартирну власність, створене власниками квартир некомерційне товариство, метою якого є спільне господарське обслуговування ідеальних часток у будівлях та земельній ділянці, що є частиною об'єкта квартирної власності, та представлення спільних інтересів членів квартирного товариства.

(2) Квартирне товариство в значенні цього Закону є також некомерційним товариством, створеним власниками права квартирної забудови в цілях спільного господарського обслуговування ідеальних часток у праві забудови, що є частиною об'єкта прав квартирної забудови.


Стаття 3. Створення квартирного товариства

(1) Квартирне товариство створюється у передбаченому Законом про некомерційні об'єднання порядку за рішенням більшості власників квартир в розділеній на квартирні власності нерухомій речі, якщо більшості через ідеальні частки в об'єкті квартирній власності належить більша частина будівлі та земельної ділянки. Установчий договір не укладється.

(2) Для занесення в реєстр некомерційних об'єднань і фондів, які мають статус приватноправової юридичної особи, держателю реєстра надаються:

1) заява, що містить дані, вказані в частині 3 цієї статті;

2) протокол установчих зборів (у разі перереєстрації товариства, зареєстрованого в реєстрі підприємств, в реєстрі некомерційних об'єднань і фондів, які мають статус приватноправових юридичних осіб - протокол зборів, яким затверджується діюча редакція статуту товариства);

3) список членів, що містить дані, зазначені у частині 4 цієї статті;

4) копії записів у кріпосний книзі про належність квартирних власностей, або - у випадку, зазначеному в частині 4 статті 17 цього Закону - довідки, видані службою реєстру будівель;

5) статут квартирного товариства, підписаний членами товариства;

6) нотаріально завірені зразки підписів членів правління;

7) дані про засоби зв'язку квартирного товариства;

8) довідка про сплату державного мита, передбаченого Законом про державне мито;

9) інші передбачені законом документи.

(3) Заява про внесення квартирного товариства в реєстр некомерційних об'єднань і фондів, які мають статус приватноправової юридичної особи, яка подається держателю реєстру, повинна містити найменування, місцезнаходження та адресу квартирного товариства, імена, місця проживання та особисті коди членів правління, правила здійснення останніми спільних представницьких прав, а також дата затвердження статуту. Заява про внесення в реєстр підписується всіма членами правління, підписи під заявою повинні бути завірені в нотаріальному порядку.

(4) Список членів квартирного товариства повинен містити ім'я або найменування кожного члена, дату вступу в членство, особистий або реєстраційний код, у разі відсутності естонського особистого коду - день, місяць і рік народження особи, номера квартир, кількість належних кожному члену голосів, а також розмір його пайового внеску і дату його внесення, дані про вибуття або виключення з квартирного товариства.

(5) Квартирне товариство може засновуватись для забезпечення господарського обслуговування одного або декількох житлових будинків, розділених на квартирні власності. Якщо квартирне товариство включає більше одного будинку, то відділятися від товариства може тільки кожен будинок окремо. За рішення про відділення повинно бути подано більше половини числа голосів власників квартир у будинку, які бажають відокремитися від квартирного товариства. Підписи під рішенням про відділення повинні бути завірені в нотаріальному порядку.


Стаття 4. Статут квартирного товариства

(I) Статут квартирного товариства приймається на установчих зборах і змінюється на загальних зборах членів товариства. За прийняття статуту або його зміну має бути подано більше половини загального числа голосів.

(2) На додаток до положень Закону про некомерційні об'єднання, що відносяться до статуту, статутом квартирного товариства регулюються питання розподілу голосів на загальних зборах, а також основи і порядок оплати витрат по господарському обслуговуванню ідеальних часток в об'єкті квартирної власності членів квартирного товариства.


Стаття 5. Члени квартирного товариства

(1) Членами квартирного товариства є всі власники квартир поділеної на квартирні власності однієї нерухомої речі або декількох нерухомих речей, якщо рішення про утворення квартирного товариства прийнято у встановленому цим Законом порядку. Інші особи не можуть бути членами квартирного товариства.

(2) При відчуженні квартирної власності члена квартирного товариства днем вступу набувача квартирної власності в члени квартирного товариства вважається день переходу до нього права власності.

(3) Днем вступу в члени квартирного товариства спадкоємця, який прийняв спадщину, вважається день відкриття спадщини.

(4) Якщо Квартирне товариство набуває квартирну власність для господарського обслуговування ідеальних часток в об'єкті, в якому воно було засноване, то воно не вважається членом товариства.

(5) Якщо квартирна власність належить кільком власникам, то до складу членів квартирного товариства приймається один із власників згідно з письмовою угодою між ними. Спори між власниками квартири про вступ до складу членів квартирного товариства вирішуються судом.


Стаття 5-1. Перехід прав та обов'язків члена квартирного товариства

При відчуженні або успадкуванні квартирної власності в існуючому квартирному товаристві права та обов'язки члена квартирного товариства, що належать відчужувачу або спадкодавцю квартирної власності, переходять до нового власника у момент переходу квартирної власності.


Стаття 6. Майно квартирного товариства

(1) Квартирне товариство як некомерційне об'єднання може набувати майно, необхідне для виконання статутних завдань. Майно квартирного товариства утворюється за рахунок пайових внесків його членів, доходів, одержуваних від діяльності товариства та інших надходжень.

(2) Квартирне товариство не може набувати квартирну власність для господарського обслуговування ідеальних часток в об'єкті, в якому воно засноване, якщо внаслідок цього кількість членів в квартирному товаристві буде становити менше трьох.

(3) Квартирне товариство має пайовий капітал.


Стаття 7. Пайовий внесок

(1) Розміри пайових внесків членів квартирного товариства у майні товариства пропорційні розміру ідеальних часток у будові і земельній ділянці, що є об'єктом квартирній власності, якщо інше не передбачено статутом квартирного товариства. Пайові внески є обов'язковими. Пайові внески нараховуються всім членам квартирного товариства на рівних підставах.

(2) При відчуженні та успадкуванні квартирної власності її вартість визначається в сукупності з майновими зобов'язаннями власника квартири перед квартирним товариством і пайовим внеском у майно названого товариства.

(3) При передачі квартирної власності в порядку відчуження або у спадщину особа, яка набуває квартирну власність, зобов'язана оплатити квартирному товариства витрати по господарському обслуговуванню та інші платежі, не оплачені особою, яка передала квартирну власність у порядку відчуження або у спадщину.

4) У разі прострочення оплати витрат по господарському обслуговуванню правління квартирного товариства може вимагати від власника квартири пеню в розмірі до 0,07% від неоплаченої суми за кожний календарний день прострочення, рахуючи з першого дня місяця, наступного за місяцем, протягом якого витрати по хозяйственному обслуговування повинні були бути оплачені.


Стаття 8. Особливі вимоги до майна квартирного товариства

1) Пайовий капітал квартирного товариства утворюється за рахунок пайових внесків членів квартирного товариства і не може бути менше суми передбачуваних витрат на один місяць згідно річного плану господарської діяльності, складеного на рік заснування квартирного товариства.

2) Квартировласники можуть вносити передоплату квартирному товариству для ремонту ідеальних часток будови, що знаходяться у володінні квартирного товариства і для покриття інших витрат, передбачених статутом.


Стаття 9. Забезпечення права вимоги квартирного товариства

(1) Члени квартирного товариства забезпечують вимоги щодо відшкодування витрат, пов'язаних з господарським обслуговуванням ідеальних часток в об'єкті квартирній власності - іпотекою на користь квартирного товариства за рахунок квартирної власності в шестикратному розмірі пайових внесків; квартирне товариство є першими в черзі кредиторів.

(2) Квартирне товариство може вимагати задоволення забезпеченої іпотекою вимоги після закінчення тримісячного попереджувального строку.

(3) Положення частини 2 цієї статті дійсне також у разі передачі квартирної власності під примусове управління іншого власника іпотеки.


Стаття 10. Участь у загальних зборах

У загальних зборах може брати участь і голосувати член квартирного товариства або його представник, якому видана проста письмова довіреність. Представником може бути дружина квартировласника, повнолітній член родини власника квартири або інший член товариства.


Стаття 11. Обмеження права голосу

(1) На загальних зборах членів квартирного товариства кожна квартирна власність дає один голос, якщо статутом квартирного товариства не встановлюється інше.

(2) Юридична особа, яка є членом квартирного товариства, незалежно від кількості належних йому квартирних власності, у разі участі у загальних зборах членів квартирного товариства має не більше половини голосів, якщо статутом квартирного товариства не встановлюється інше.


Стаття 12. Вимога про скликання позачергового загальних зборів

Член квартирного товариства, якому під час заснування квартирного товариства належало більше половини всіх квартирних власностей, зобов'язаний у двотижневий строк з дня, коли внаслідок відчуження квартирних власностей кількість його голосів зменшилася і склала менше половини всіх голосів, скликати позачергові загальні збори для вирішення питань про внесення змін до статуту квартирного товариства і склад правління.


Стаття 13. Рішення квартирного товариства

(1) Рішення загальних зборів членів квартирного товариства набуває чинності з моменту його прийняття, якщо загальні збори не вирішать інакше.

(2) Рішення правління квартирного товариства набувають чинності на десятий день, починаючи з дня, коли рішення було доведено до відома всіх членів названого товариства у встановленому статутом порядку.

(3) Член квартирного товариства має право звертатися до суду з клопотанням про скасування незаконного рішення загальних зборів квартирного товариства протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався про дане рішення.

(4) Рішення квартирного товариства щодо вчинення дій і несення витрат, необхідних у цілях господарського обслуговування та збереження житлового будинку, є обов'язковими для всіх членів названого товариства.


Стаття 14. Видача довідок

(1) Квартирне товариство зобов'язане видавати своїм членам, а також особам, які мають обмежені речові права стосовно квартирних власностей, за їхнім бажанням довідки, згідно затвердженої урядом Республіки Естонія типової форми, які відображають майнові права та обов'язки членів квартирного товариства по відношенню до квартирного товариства .

(2) Квартирне товариство може стягувати плату в відшкодування витрат, пов'язаних з видачею довідки.


Стаття 15. План господарської діяльності та звіт за господарський рік

(1) Правління квартирного товариства складає щорічно і представляє загальним зборам членів квартирного товариства на затвердження річний план господарської діяльності квартирного товариства, в якому зазначаються:

1) передбачувані доходи та витрати, пов'язані з господарським обслуговуванням ідеальних часток в об'єкті квартирній власності;

2) обов'язки членів квартирного товариства по цільових витратах і повинностях.

(2) Правління квартирного товариства як мінімум за два тижні до обговорення річного плану господарської діяльності пред'являє для ознайомлення кожному члену квартирного товариства проект плану разом зі звітом за попередній рік і балансом.

(3) Статутом квартирного товариства може передбачатися, що до річного звіту про господарської діяльності додається висновок аудитора.


Стаття 15-1. Господарські витрати

(1) Господарськими витратами в значенні цього Закону є необхідні витрати квартирного товариства з ремонту та обслуговування житлових приміщень і відповідних їм площ житлового будинку та прилеглої до будинку території, а також плата за надані або куплені квартирним товариством послуги з ведення господарства житлового будинку, розраховані на 1 кв. м загальної площі житлового приміщення, якщо статутом квартирного товариства не передбачено інше. Додатково до господарських витрат власник житлового приміщення повинен оплачувати послуги з водопостачання, каналізації та за теплову енергію, необхідну для теплопостачання, і сплачувати земельний податок.

(2) Обслуговуванням житлових приміщень у значенні цього Закону вважаються роботи, за допомогою яких житловий будинок підтримується в придатному для використання стані та забезпечується порядок на прибудинковій території. Ремонтом житлового будинку в значенні цього Закону вважається установка, видалення, заміна або відновлення будівельних конструкції, техносистем або їхніх частин. У ході ремонту можна підвищувати благоустрій житлового будинку та встановлювати додаткове обладнання.


Стаття 16. Заснування квартирного товариства при приватизації житлових приміщень

(1) У житловому будинку, в якому знаходяться приватизовані квартири, квартирне товариство створюється на підставі положень статті 15 Закону про приватизацію житлових приміщень.

(2) Члени квартирного товариства, яким належить більше половини приватизованих квартирних власності, можуть ліквідувати квартирне товариство і вибрати іншу форму господарського обслуговування ідеальних частин об'єкта квартирних власностей. У цьому голосуванні зобов'язаний прийняти участь і погодитись з рішенням більшості суб'єкт приватизації.

(3) Визнана недійсною з 01.01.2001.

(4) Колишнє домоуправління зобов'язане протягом трьох місяців після внесення квартирного товариства у реєстр передати квартирному товариству документацію житлового будинку, перераховану у Порядку, затвердженому урядом Республіки Естонія. У разі відсутності необхідної документації, її слід відновити за рахунок коштів, передбачених на ремонт відповідного житлового будинку, і передати квартирному товариству. Всі договори по господарському обслуговуванню житлового будинку припиняються протягом трьох місяців після їх передачі товариству, якщо товариство їх не продовжує. Якщо для відновлення документації недостатньо коштів, передбачених на ремонт відповідного житлового будинку, квартирне товариство компенсує витрати по відновленню документації. У товариства є право відмовитися від вимоги відновлення документації за рішенням загальних зборів.

(5) Зобов'язаний суб'єкт приватизації призначає довірену особу, яка відповідає за заснування квартирного товариства, якщо квартирне товариство утворюється за ініціативою зобов'язаного суб'єкта. Довірена особа представляє зобов'язаного суб'єкта в квартирному товаристві, членом якого він є у випадку, якщо житлове приміщення не приватизовано.


Стаття 17. Застосування Закону про приватизацію житлових приміщень в якості рухомих речей

(1) До квартирного товариства, заснованого для спільного володіння та користування ідеальними частками в житловому будинку, приватизованому повністю або частково в якості рухомої речі, застосовуються положення цього Закону.

(2) Членом квартирного товариства, зазначеного в частині 1 цієї статті, у відношенні неприватизованих житлових приміщень є зобов'язаний суб'єкт приватизації.

(3) Відчуження квартири, приватизованої як рухомої речі, і відповідної їй ідеальної частки в житловому будинку, здійснюється разом з майновими правами та обов'язками члена квартирного товариства по відношенню до товариства, і на нього не поширюється право переважної купівлі інших членів квартирного товариства.

(4) При реєстрації квартирного товариства, заснованого з метою господарського обслуговування ідеальних часток у житловому будинку, приватизованих в якості рухомих речей, замість копії запису в кріпосній книзі подається довідка Служби реєстру будівель про право власності на квартиру і відповідну їй іншу ідеальну частку в житловому будинку . Форма довідки затверджується міністром юстиції.

(5) До утворення квартирної власності вимоги, встановлені частиною 1 статті 9 цього Закону, власники квартир і відповідних їм інших ідеальних часток у житловому будинку як рухомих речей забезпечують шляхом встановлення застави на користь квартирного товариства у порядку, встановленому статтею 132 Закону про введення в дію і застосування Закону про речові права.

(6) При заснуванні квартирного товариства на підставі цієї статті товариство може засновуватись на базі приватизованих квартир одного або декількох будинків.

(7) Перетворення житлового товариства у квартирне товариство здійснюється в порядку, встановленому статтею 218 або 219 Закону про приватизацію житлових приміщень, до 1 січня 2001 р. у порядку, встановленому статтею 18 Закону про квартирні власності та статтею 219 Закону про приватизацію житлових приміщень, за винятком випадків, передбачених у цій статті. Після закінчення діяльності житлового товариства власники можуть засновувати для господарського обслуговування житлового будинку квартирне товариство або вибрати інші форми господарського обслуговування ідеальних часток житлового будинку.

(8) Положення статей 16 та 17 цього Закону, що стосуються приватизованих в якості рухомих речей житлових приміщень, застосовуються і по відношенню до житлових приміщень, повернутих або переданих у власність на підставі Закону про повернення та компенсації квартир членам колишніх квартирних товариств.


Стаття 18. Застосування закону

(1) Квартирні товариства, засновані до вступу в силу цього Закону, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинні привести свої статути у відповідність із Законом про квартирні товариства.

(2) У квартирному товаристві, в якому всі квартири не закріплені, квартировласник зобов'язаний після дня переходу права власності інформувати квартирне товариство про перехід власності.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти